Caerdydd

Gwyliwch ein Fideo newydd am Apêl Cymru Horatio’s Garden drwy glicio ar  ‘Chwarae’ yn y ffotograff ar y dde 

Mae Canolfan Cymru ar gyfer Adsefydlu yn dilyn Anaf i Fadruddyn y Cefn yn  un o 11 o ganolfannau penodedig ar gyfer yr asgwrn cefn yn y DU. Mae’n derbyn cleifion o Dde a Chanolbarth Cymru, yn ogystal a Swydd Gaerloyw, ond rhoddir blaenoriaeth i gleifion o Gymru.

Mae’r ganolfan wedi’i lleoli yn Ysbyty Rookwood ar hyn o bryd, ond bydd yn cael ei symud i Ganolfan Asgwrn Cefn a Niwrolegol newydd bwrpasol yn Ysbyty Athrofaol, Llandochau. Disgwylir i’r ganolfan hon agor yn 2021, ac fel rhan o’r ailddatblygiad, mae Horatio’s Garden wedi cael gwahoddiad i greu gardd newydd i’r cleifion.  

Cynhelir y prosiect hwn ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, a chaiff chostau’r gwaith paratoi a hwyluso eu talu gan Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro. Bydd y ganolfan newydd yn darparu gwasanaeth arbenigol i gleifion ag anafiadau i’r asgwrn cefn a gwasanaeth niwroadsefydlu arbenigol. Bydd hefyd yn cynnwys cyfleuster byw yn annibynnol i gleifion sy’n paratoi i fynd adref. Bydd cyfanswm o 50 o welyau yn y ganolfan.  

“Rwy’n credu yn gadarn y bydd yr Ardd o fudd enfawr i’n cleifion yn gorfforol ac yn seicolegol. Rwyf hefyd yn sicr y bydd ein staff, sy’n gwneud gwaith mor wych yn gofalu am eu cleifion, hefyd yn cael budd o’r amgylchedd y bydd yr Ardd yn ei ddarparu. Rydym ni ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn edrych ymlaen yn arw iawn at agor Horatio’s Garden yn Llandochau maes o law”. – Yr Athro Charles Janczewski, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Dros dro  

Lansiwyd Apêl Cymru gennym yn hydref 2019, gyda’r nod o godi’r £920,000 roedd ei angen o fewn blwyddyn. Yn anhygoel, mae gwahanol gefnogwyr eisoes wedi ein helpu i godi dros 80% ar gyfer y prosiect, ond byddwn yn parhau i godi arian mewn nifer o ffyrdd i gael y swm sy’n weddill. Ar gais yr ysbyty, mae cynllun a chyllideb yr ardd yn cynnwys ardal i’r cleifion ar y ward adsefydlu niwrolegol. Ni fydd modd mynd o un ardal o’r ardd i’r llall o ganlyniad i anghenion y cleifion a fydd yn eu defnyddio, sy’n wahanol iawn.  Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi addo talu’r gyfran o’r costau cyfalaf sydd ei hangen ar gyfer yr ardd niwrolegol a’r costau rhedeg parhaus.  

Gyda’ch cefnogaeth chi, rydym yn gobeithio dechrau adeiladu’r ardd yn 2021, fel y bydd yn barod i gleifion a’u hanwyliaid ei mwynhau erbyn gwanwyn 2022.

“Pan glywais i fod Horatio’s Garden yn mynd i gael ei adeiladu’n bwrpasol yng Nghymru yn Ysbyty Llandochau, roedd yn anodd i mi gyfleu fy nheimladau. Rwy’n gwybod o’m profiad fy hun beth mae’n ei olygu i allu mynd allan i deimlo’r awyr iach. Roedd gallu bod gyda fy nheulu i ffwrdd o’r amgylchedd clinigol yn help mawr i mi wrth adsefydlu. Bydd yn wych cael gardd bwrpasol, sy’n ystyried yr holl fanylion bach er mwyn sicrhau bod pobl â symudedd isel yn gallu ei defnyddio’n hawdd.” – Rhian, cyn-glaf Canolfan Cymru ar gyfer Adsefydlu yn dilyn Anaf i Fadruddyn y Cefn  

I ddarllen mwy am ein hapêl i godi cyfalaf tuag at Horatio’s Garden Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol: Taflen Apêl Caerdydd  

I gefnogi’r apêl, rhowch arian drwy glicio’r botwm yng nghornel dde uchaf y dudalen hon. Neu, gallwch anfon rhodd drwy’r post i gyfeiriad y swyddfa gofrestredig: 2 Throope Down Office, Blandford Road, Coombe Bissett, Salisbury, SP5 4LN, neu ffoniwch 1722 326834 i roi gyda cherdyn credyd. 

Os byddwch o’r farn y gallwch ein helpu i godi arian, neu os hoffech wirfoddoli, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost i info@horatiosgarden.org.uk, neu ffoniwch 01722 326834.  

Diolch i bawb sydd wedi cefnogi chweched prosiect Horatio’s Garden hyd yn hyn. 

Sarah Price

Mae Sarah Price yn ddylunydd gerddi o Gymru sydd wedi ennill gwobrau ac wedi dilyn llwybr gyrfa uchel ei pharch. Mae’n enwog am ei steil cynllunio artistig a naturiol mewn prosiectau megis y Parc Olympaidd a gardd yng Ngaleri Gelf Whitworth ym Manceinion. Bydd Sarah yn gweithio i greu lloches gardd brydferth i gleifion, a bydd yn cydweithio â phenseiri o 6a i greu pafiliwn i’r ardd.  

Mae Sarah wrthi’n datblygu’r cynlluniau ar hyn o bryd, a byddwn yn parhau i’w rhannu â chi dros y misoedd nesaf.  

Y Dyluniad

Bydd yr ardd yn hawdd ei chyrraedd o’r ganolfan anafiadau i’r asgwrn cefn drwy ddrysau awtomatig, fel y bydd cleifion mewn gwelyau a chadeiriau olwyn yn gallu defnyddio’r ardal gyda’u ffrindiau a’u teulu, neu fel man i gael llonydd.  

Bydd gwrychoedd ar ffurf cymylau yn creu trothwy gwyrdd a fydd yn dangos yn syth eich bod wedi gadael amgylchedd y ward. Bydd llwybrau gwastad o baneli concrit sy’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn yn ymdroelli ar hyd y dirwedd donnog o lwyni, coed a phlanhigion prydferth.   

Bydd pwll dŵr adlewyrchol ar lefel uwch a seddi wedi’u gwneud o dderw gwyrdd yn cynnig mannau prydferth o lonyddwch i bawb sy’n dod i’r ardd. Bydd pafiliwn yr ardd yn cynnig cynhesrwydd, loches a chyfleoedd i gymdeithasu, ac yn golygu bod modd defnyddio’r ardd drwy gydol y flwyddyn. Bydd ymdeimlad cartrefol yn yr ardal fewnol, a chaiff ei chynllunio i fod yn gyfforddus, yn hyblyg ac yn hygyrch, gydag ardal gegin a bwrdd lluosogi planhigion hawdd eu defnyddio.   

Y pafiliwn bydd canolbwynt y gwaith tyfu yn yr ardd, gan gynnig ardal ar gyfer therapi gardd. Bydd y planhigion yn meithrin diddordeb a bioamrywiaeth drwy gydol y flwyddyn, gyda bwydwyr adar a bocsys nythu yn denu adar gwyllt i’r ardd. Bydd hefyd ardd ar y to yn agos iawn at y ward, a neilltuir yn arbennig i gleifion dibyniaeth uchel ei defnyddio yn eu gwelyau.   

Bydd yr elusen yn cymryd prydles â’r Ymddiriedolaeth GIG i gael y tir, ac unwaith y bydd yr ardd wedi agor, bydd Horatio’s Garden yn ymrwymo i ariannu’r tîm sydd ei angen i ofalu am yr ardd a threfnu digwyddiadau a gweithgareddau i gynnig agwedd dyner ar adsefydlu i gleifion sy’n treulio misoedd yn yr ysbyty. 

the_deisgn_video_img_alt

Owen Griffiths

Daeth Owen yn Brif Arddwr Horatio’s Garden Cymru ar ôl gweithio yn fwyaf diweddar fel Therapydd Garddwriaethol yn y Rural Activities Garden Centre yn Hillingdon. Mae ganddo gyfoeth o brofiad amrywiol yn y sector Garddwriaeth Gymdeithasol a Therapiwtig, yn ogystal ag mewn addysgu a cherddoriaeth. Ynghyd â hyn, buodd yn dilyn hyfforddiant garddwriaethol arbenigol yng Ngerddi Botaneg Brenhinol, Kew rhwng 2018 a 2021.

Gyda chymorth ein tîm gwirfoddoli gwych, bydd Owen yn gofalu am yr ardd, yn cefnogi adsefydlu corfforol a meddyliol cleifion a’u hanwyliaid, yn ogystal â chroesawu pawb sy’n dod i dreulio amser yn ein chweched noddfa syfrdanol.

Gan fod Owen yn angerddol am arddio coedwigoedd ac yn credu ei bod yn strategaeth effeithiol ar gyfer addasu i, a lliniaru newid yn yr hinsawdd, mae’n debygol y bydd hyn yn rhywbeth a fydd yn cael ei gynnwys yn rhaglen fywiog o weithdai a gweithgareddau yr ardd. Mae hefyd yn rhywbeth a fydd yn sicrhau bod cleifion yn hau, yn tyfu ac yn mwynhau ffrwythau a llysiau ffres yn gyson; fel y dywed Owen, “y planhigion mwyaf anhygoel yw’r rhai y gellir eu mwynhau yn weledol yn ogystal ag ar y plât cinio!”

Click below to hear more from our Head Gardeners about how to get the best out of your gardens all year round!

Head Gardeners' Tips

Nid yw gwaith adeiladu Horatio's Garden Cymru wedi dechrau eto, ond os hoffech wybod rhagor, ffoniwch y swyddfa ar 01722 326834 neu e-bostiwch info@horatiosgarden.org.uk.

Sign up for the Horatio's Garden newsletter

Contact Us

Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping
0