Caerdydd

Mae Uned Anafiadau i’r Asgwrn Cefn Cymru yn un o 11 o Unedau penodedig ar gyfer anafiadau i’r asgwrn cefn yn y DU. Mae cleifion yn cael eu derbyn i’r uned o Dde a Chanolbarth Cymru, Swydd Gaerloyw, Gwlad yr Haf, Dyfnaint a Chernyw, ond rhoddir blaenoriaeth i gleifion o Gymru.

Mae’r Uned wedi’i lleoli yn Ysbyty Rookwood ar hyn o bryd, ond bydd yn cael ei symud i Uned Asgwrn Cefn a Niwrolegol newydd bwrpasol yn Ysbyty Athrofaol, Llandochau. Disgwylir i’r uned hon agor yn 2021 ac fel rhan o’r ailddatblygiad, mae Horatio’s Garden wedi cael gwahoddiad i greu gardd newydd i’r cleifion.

Cynhelir y prosiect hwn ar y cyd â Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro, gyda chostau’r gwaith paratoi  a hwyluso’n cael eu talu gan Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro. Bydd yr uned newydd yn darparu gwasanaeth arbenigol i gleifion ag anafiadau i’r asgwrn cefn a gwasanaeth niwroadsefydlu arbenigol. Bydd gan yr uned gyfleuster byw yn annibynnol i gleifion sy’n paratoi i fynd adref. Bydd cyfanswm o 50 o welyau yn yr uned. 

Rydym yn gobeithio lansio Apêl Caerdydd ddiwedd yr haf eleni, gyda’r nod o godi’r £700,000 sydd ei angen o fewn blwyddyn. Mae’r Cynllun Gerddi Cenedlaethol wedi ymrwymo’n garedig i ariannu 25% o’r gost hon, a bydd Horatio’s Garden yn mynd ati i godi gweddill yr arian mewn amrywiaeth o ffyrdd gwahanol. Gyda’ch cefnogaeth chi, rydym yn gobeithio dechrau adeiladu’r ardd fis Medi 2020, fel y bydd yn barod i gleifion a’u hanwyliaid ei mwynhau erbyn gwanwyn 2021.

*

I gefnogi’r apêl, rhowch arian drwy glicio’r botwm yng nghornel dde uchaf y dudalen hon. Neu, gallwch anfon rhodd drwy’r post i’r swyddfa gofrestredig: 2 Throope Down Office, Blandford Road, Coombe Bissett, Salisbury, SP5 4LN, neu ffonio 1722 326834 i roi gyda cherdyn credyd.

Os ydych yn teimlo y gallwch ein helpu i godi arian, neu os hoffech wirfoddoli, cysylltwch â ni drwy e-bost i info@horatiosgarden.org.uk, neu ffoniwch 01722 326834.

Diolch i bawb sydd wedi cefnogi chweched prosiect Horatio’s Garden hyd yn hyn.

Sarah Price

Mae Sarah Price yn ddylunydd gerddi ifanc sydd wedi ennill gwobrau ac sydd wedi dilyn llwybr gyrfa uchel ei pharch. Mae hi’n enwog am ei steil cynllunio artistig a naturiol mewn prosiectau megis y Parc Olympaidd a gardd yng Ngaleri Gelf Whitworth ym Manceinion. Bydd Sarah yn gweithio i greu gardd brydferth i gleifion gan gydweithio â’r pensaer Stephanie Macdonald o 6A i greu pafiliwn yr ardd.

Mae Sarah wrthi’n datblygu’r cynlluniau ar hyn o bryd, ac rydym yn gobeithio y gallwn eu rhannu â chi maes o law.

Y Dyluniad

Bydd yr ardd yn hawdd ei chyrraedd o’r ganolfan anafiadau i’r asgwrn cefn drwy ddrysau awtomatig, fel y bydd cleifion mewn gwelyau a chadeiriau olwyn yn gallu defnyddio’r ardal gyda’u ffrindiau a’u teulu, neu fel man i gael llonydd.

Bydd cloddiau siâp cymylau yn cuddio pensaernïaeth yr ysbyty, gan greu llain las sy’n croesawu’r cleifion i’r amgylchedd newydd. Bydd llwybrau gwastad o baneli concrit sy’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn yn ymdroelli ar hyd y dirwedd donnog o lwyni, coed a phlanhigion prydferth.

Bydd y pwll dŵr adlewyrchol ar lefel uwch a’r seddi wedi’u gwneud o dderw gwyrdd yn cynnig mannau prydferth o lonyddwch. Bydd pafiliwn yr ardd yn cynnig cynhesrwydd, loches a chyfleoedd i gymdeithasu, ac yn golygu bod modd defnyddio’r ardd drwy gydol y flwyddyn. Bydd yr ardal fewnol wedi’i chynllunio i fod yn gyfforddus, yn hyblyg ac yn hygyrch gyda chegin a bwrdd hawdd eu defnyddio.

“Cilfan hudolus mewn bywyd sydd ddim mor hudolus.”

Bydd y tŷ gwydr yn ganolbwynt i’r gwaith tyfu yn yr ardd ac yn cynnig ardal ar gyfer therapi gardd. Bydd y gwaith plannu yn meithrin diddordeb a bioamrywiaeth drwy gydol y flwyddyn, gyda bwydwyr adar a bocsys nythu yn denu adar gwyllt i’r ardd.

Bydd yna ardd unigryw ar y to, sydd hefyd yn cael ei dylunio gan Sarah, a fydd yn agos iawn at y ward, wedi’i chreu’n arbennig i gleifion dibyniaeth uchel ei defnyddio yn eu gwelyau.

Pan fydd yr ardd wedi agor, elusen Horatio’s Garden fydd yn gwbl gyfrifol am ariannu’r tîm a fydd yn gofalu am yr ardd ac yn trefnu digwyddiadau a gweithgareddau, a fydd yn cynnig cymorth ac adferiad i gleifion drwy gydol eu hamser yn yr ysbyty.

the_deisgn_video_img_alt

Nid yw gwaith adeiladu Horatio's Garden yng Nghaerdydd wedi dechrau eto, ond os hoffech wybod rhagor, ffoniwch y swyddfa ar 01722 326834 neu e-bostiwch info@horatiosgarden.org.uk.

Sign up for the Horatio's Garden newsletter

Contact Us